Senast uppdaterad: 3 februari 2021

Up For Sports allmänna villkor

ALLMÄNT

Information om Up For Sports

Dessa allmänna villkor ("Villkor") gäller för alla tjänster som Up For Sports AB (559206-2003) ("Up For Sports", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra kunder / användare ("du").

Up For Sports är en sportmatchningstjänst där Tränare/Instruktörer kan annonsera om sina träningspass, Sportutövare kan boka Tränares/Instruktörers pass och annonsera att man söker Tränare/Instruktör, samt Sportutövare kan hitta andra Sportutövare att utöva sport med.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda e-postadressen nedan ("Kontaktuppgifter"):

E-postadress: hej@upforsports.se

Godkännande av Villkoren

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa ett Konto och använda Tjänsten.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post eller på Applikationen om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta använda Tjänsten, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan / Applikationen.

Definitioner

"Applikationen" avser vår webbaserade applikation som är tillgänglig via dator och/eller mobiltelefon och som rör Tjänsten.

"Funktioner" avser Hemsidan, Applikationen, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (https://www.upforsports.se) rörande Tjänsten.

"Konto" avser det användarkonto som du registrerar och skapar via Hemsidan / Applikationen.

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.

"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (https://www.upforsports.se/policy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Tjänsten" avser de tjänster som beskrivs under avsnittet "Tjänsten" nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan / Applikationen, tillsammans med tillhörande tjänster och information som vi tillhandahåller dig.


TJÄNSTEN

Beskrivning av Tjänsten

Alla användare av Tjänsten måste registrera ett Konto, vilket man gör genom att fylla i uppgifter i formuläret på Hemsidan / i Applikationen. Man väljer att registrera sig som Tränare/Instruktör eller som Sportutövare. När registreringen är fullföljd och användarkontot är verifierat kan användaren börja använda Tjänsten samt även välja att även registrera sig som Tränare/Instruktör eller Sportutövare (det man inte redan har registrerat sig som). På ditt användarkonto kan du vara registrerad som enbart Tränare/Instruktör, enbart Sportutövare, eller som både Tränare/Instruktör och Sportutövare.

Tränare/Instruktör

Som Tränare/Instruktör kan du använda Tjänsten för att;

När du registrerat dig som Tränare/Instruktör så kommer du att synas för alla användare på applikationen med ditt namn, ditt valda fotografi samt den information som du valt att använda för att beskriva dig som Tränare/Instruktör. När du skapar pass på Applikationen så kommer ditt namn, ditt fotografi samt den information om passet du anger när du skapar passet, att bli synlig för samtliga användare av Applikationen och det kommer att skickas ut ett email till de Sportutövare som angett att de är intresserad av den sporten passet gäller i den kommun(er) du angett för ditt pass (funktionen med e-post notiser går att avaktivera på applikationen där du som användare hanterar personliga uppgifter).

När en Sportutövare bokar ett träningspass du skapat, alternativt om du bokar dig som tränare på en Sportutövares förfrågning, så kommer du och Sportutövaren få varsitt e-postmeddelande med era respektive kontaktuppgifter (namn, e-postadress, samt telefonnummer). Det är enbart den som bokar ditt pass eller som lagt ut en förfrågan som erhåller dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer). Tränare/instruktör får endast använda Sportutövarens kontaktuppgifterna i syfte att skapa kontakt inför den specifika träningen som är bokad av Sportutövaren.

Sportutövare

Som Sportutövare kan du på använda Tjänsten till;

När du skapar pass på Applikationen så kommer ditt namn, ditt fotografi (valfritt för Sportutövare) samt den information om din förfrågan du anger när du skapar passet, att bli synlig för samtliga användare av Applikationen och det kommer att skickas ut ett email till de Tränare/Instrutörer alternativt Sportutövare som angett att de är intresserad av den sporten passet gäller i den kommun(er) du angett för din förfrågan (funktionen med e-post notiser går att avaktivera på applikationen där du som användare hanterar personliga uppgifter).

När en Tränare/Instruktör eller annan Sportutövare bokar sig på en förfrågan du skapat, alternativt om du bokar dig som Sporutövare på en Tränares/Instruktörs träningspass eller annan Sportutövares förfrågan, så kommer du och Tränaren/Instruktören alternativt Sportutövaren få varsitt e-postmeddelande med era respektive kontaktuppgifter (namn, e-postadress, samt telefonnummer). Det är enbart den som bokar sig på din förfrågan eller som lagt ut ett träningspass / förfrågan som erhåller dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer).

Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan / Applikationen.

Skapa ett Konto

För att få tillgång till Tjänsten behöver du skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto. Dock kan du registrera dig som både Tränare/Instruktör och Sportutövare på ett och samma Konto. När ett Konto har skapats (vilket sker efter att ditt konto har verifierats av dig med en verifieringskod du erhåller), är Tjänsten tillgänglig och klar att användas i enlighet med instruktionerna på Hemsidan / Applikationen. Tjänsten är gratis att använda för samtliga användare.


DINA SKYLDIGHETER

Kunder / användare

Vi erbjuder Tjänsten till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning), bolag och andra juridiska personer.

Tränare / Instruktör som registrerar sig måste ha fyllt 14 år.

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten för en juridisk person, intygar du att du har befogenhet att ingå dessa Villkor samt att använda samtliga Funktioner för den juridiska personens räkning. Om du är en företagskund utgör dessa Villkor det fullständiga avtalet mellan oss.

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan / Applikationen på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor.

Eget innehåll

Hemsidan / Applikationen innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller ("Innehåll"). Du är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av dig och på ditt Konto.

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan / Applikationen, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till de uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan / Applikationen på ett sätt som är förenligt med lag.

Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan / Applikationen, är du medveten om, beroende på dina kontoinställningar, att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och vi rekommenderar dig att alltid skapa en säkerhetskopia. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat.


PRIS OCH BETALNING

Du erlägger inte någon betalning för Tjänsten.


AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalstid

Villkoren gäller från att du har registrerat ett Konto och fortsätter att gälla fram till dess att avtalet sägs upp. Uppsägning av avtalet gäller med omedelbar verkan.

Uppsägning

Du kan säga upp Tjänsten och avsluta ditt Konto genom att kontakta oss via våra Kontaktuppgifter.

Vid avtalstidens slut kommer din åtkomst till Tjänsten att upphävas omedelbart. Vi kommer även radera eller anonymisera all personlig information om dig, med undantag för sådan information som vi är skyldig att behålla enligt lag.

Tjänst som fortfarande pågår vid uppsägning ska slutföras i enlighet med dessa Villkor. Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta gälla även efter uppsägning.


VÅRT ANSVAR

Ansvar

Vi ansvarar, i förekommande fall, för att vi:

Fel

Tjänsten är felaktigt om:

Reklamation

Om du anser att Tjänsten är felaktig kan du reklamera genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid vara rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år efter Tjänstens slutförande.

Dina rättigheter vid fel i tjänsten

Vid fel har du rätt att:

Tredjepartstjänster som del av tjänsten

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Om du är konsument tillhandahåller vi endast Tjänsten för ditt privata bruk. Om du använder Tjänsten i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål är vårt ansvar gentemot dig begränsat enligt följande:

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet.


PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra rättigheter

Hemsidan / Applikationen ägs och administreras av Up For Sports. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändåmål utan vårt skriftliga samtycke.


TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.


KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta oss. Se våra Kontaktuppgifter.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner med dig.

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av behörig domstol.

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.


BOLAGSINFORMATION

Up For Sports AB är registrerat i Sverige.

Registrerad adress: c/o Annika Jovanovic, Sturegatan 32, 114 36 Stockholm

Organisationsnummer: 559206-2003

Momsregistreringsnummer: SE559206-200301